×
You’re all set!
10

Mugham orta mahur

 • Mugham orta mahur
  19:27
 • Mugham shekaste-i-fars
  13:58
 • Mahur hindi (Kemanche solo)
  05:41
 • Nava-nishapur (Tar solo)
  07:33
 • Huzzal zarbi
  10:25
 • Rahab (Tar solo)
  10:48
 • Mugham chopan bayati
  08:27
 • Mugham shushtar
  10:41
 • Mugham dogah
  17:34
 • Mansuriye
  06:43

Azerbaïdjan. Anthologie du Mugham/Anthology of Mugham, vol. 7 by Djanali Akberov

.